8*حمد این نیست که فقط الحمدلله بگویی؛ حالت حمد این است که با وجودت, این نعمت را از خدا بدانی؛ با این حالت است که شما نهایت شکر را انجام داده اید. لذا در نماز که این همه مورد تاکید قرار گرفته, سوره حمد وارد شده است؛ زیرا خدا از ما شکر می خواهد.

1*وقت خودتان را پر کنید.بین الطلوعین لااله الا الله بگویید.
غروبها استغفرالله بگو.شبها موقع خواب یازده مرتبه اناانزلناه بخوان و صبحها بعداز نماز صبح یازده تا قل هوالله بخوان.