قرائت قرآن
… ادامه نوشته

فال حافظ
… ادامه نوشته

۴۹*کسانی از قرآن استفاده خواهند برد که به طور مستمر با قرآن ارتباط دارند. قرآن آن‌ها را می‌شناسد، دردشان را هم می‌شناسد و به آن‌ها گوشزد می‌کند.

 

۴۶*یکی از برکات قرآن این است که بر موضع درد انسان تکیه می کند و داروی مناسب همان درد را برای درمان عرضه می‌کند.

قرائت قرآن

… ادامه نوشته

12* وقت و بی وقت باید قرآن خواند.

لذت از قرآن خواندن

… ادامه نوشته

راهکار زیاد شدن عقل

… ادامه نوشته