پيامبر خدا صلي الله عليه و آله :
هر كه مى خواهد به من توسّل جويد و او را بر من منّتى باشد كه به واسطه آن روز قيامت شفاعتش كنم به خاندانم صله دهد وآنان را شاد سازد.