پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :
هر که مى خواهد به من توسّل جوید و او را بر من منّتى باشد که به واسطه آن روز قیامت شفاعتش کنم به خاندانم صله دهد وآنان را شاد سازد.