qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

31* حضرت می فرماید:نجات در سه چیز است:۱-اینکه زبانت را نگه داری ۲-ملتزم در بیت باشی وبمانی که مثل عزلت است۳-از خطاهای خودت نادم وپشیمان باشی یعنی همیشه خودت را بدهکار بدانی.اینطور نباشد که خودت را عاقل فرض کنی،اگر خودت را اینجوری فرض نکردی ،احتمالش بیشتر است که سالم بمانی.