qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

34* خداوند میفرماید اِرحم تُرحم، اگر میخواهی به تو رحم شود، به دیگران رحم کن، خداوند این بستر را قرار داده و شما باید زمینه ی این رحم را در وجود خودت ایجاد کنی