qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

40* اگر زبانم را یک ماه کنترل کنم از آن حکمت جاری می‌شود و دیگر حرف لغو از آن بیرون نمی‌آید.
واگر چشمم را مدتی نگه دارم و مراقبت کنم، یک اموری را خواهم دید.