qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

31* زنی که می خواهد برای دو نفر غذا درست کند. دست پای خودش را گم می کند و به جای اینکه برای دو نفر غذا درست کند، برای دوازده نفر غذا درست می کند،
این زن به درد زندگی نمی خورد.
بچه داری هم بلد نیست،هر موقع بچه اش را نگاه می کنی، کثیف است و یک مشکلی دارد،ابدا این زن نمی تواند دین خود را نگه دارد.