qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

35* زمانی دختر خانوم های شما نماز نمی خوانند آن موقع به آنها امر و نهی نکنید
و بگذارید بخوابند بدنشان ضعیف است.
یا همسر و یا مادر خانواده در آن زمان می بینید دیگر توان ندارند و این مربوط به آن یک هفته ای است که نماز نمی خوانند.
پس آدم در آن یک هفته زور نگوید و بلند شود خودش کارها را انجام دهد و مایحتاج او را هم تامین کند.
اگر هم نمی‌تواند حداقل کمی مراعات کند.