qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۹*اگر شما بگویید که آن چیز های بالا را نمی فهمم و این صحبت‌ها با ما غریبه است ،در این صورت شما با یک فاصله ای از دین حرکت می کنید. چرا قرآن پیوسته از داستان اصحاب کهف می گوید، چون می خواهد به من بفهماند که همین بحث‌ها بوده است . چرا قرآن در مورد موسی و فرعون بحث می‌کند چون می‌خواهد بگوید موسی که پیغمبر بوده، همین مشکل هایی که شما می فهمید موسی هم آنها را می فهمید و همین سوال ها را از من خدا می پرسید .