qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۵*اینکه شما بدانی چه موقع حرف بزنی، چی بگویی، خیلی مهم است، بعد می‌شوی لقمان ! لقمان به یک جایی رسید که هفتاد تا پیغمبر می‌رفتند منزلش از لقمان چیز یاد می گرفتند. پیغمبر نشد ولی هفتاد پیغمبر را درس داد. ببین چه جور آدم زندگی می‌کند، که لقمان می شود. اینکه چه طور با اطرافیانت معاشرت کنی ، یک بزرگی از خودت نشان بدهی.