qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۳*قلب یکی است دو تا نیست. علت این که ما به هم ریختگی پیدا می‌کنیم؛ اینست که ما دو چیز را در قلب خودمان می بریم. قلب یا جای دنیا است یا آخرت، هم جای دنیا و هم آخرت نیست. جای دنیا بیرون قلب است،‌ من باید با دستم یک چیز را حس کنم. با چشمم یک گل را ببینم، آن گل را نباید توی قلبم ببرم. جای گل توی قلب نیست.