qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۸*الان زمانی است که پسر و دختر شما باید زود ازدواج کنند .دختر شما از اول راهنمایی یا سوم راهنمایی که گذشت دیگر زیر بار این حرف ها نمی رود . رشد دخترهای امروزی از دخترهای سی چهل سال پیش خیلی بیشتر است.