qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۳۲* حسد، یکی از رذائلی است که غباری روی عقل قرار می دهد و پرده و حجابی روی عقل میندازد و انسان حسود دیگر حقیقت بین نمی شود.