qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۸۶* بین عقل خودم و عقل خودت دقت کن دراین مرحله یک اتصال دقیق با دین هست. چرا من مطلب را می گویم؟چون دارم شیطان را خلع سلاح می کنم. تا شیطان تورا اذیت نکند و بگوید این چه دینی است که من دارم؟
دین شما همین است. چیزی که خدا ازشما می خواهد همان مقداری است که درک کردید. توانایی دارید و می فهمید.
وقتی کشش شما روزبه روز بیشتر شد،فهم ودرک شمابیشتر شد،خود به خود سیرت و منش شما عوض می شود.