qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

کنترل زبان

سوال: برای کنترل زبان چه فرمایشی دارید؟

جواب: آدم حرف‌های خوب بزند. واژگان خوب استفاده کند، نه این‌که سکوت کند. سکوت خوب نیست، حرف بزند. مالایعنی نگوید، الا جایی که جایش باشد، و الّا همه چیز با حرف زدن است. شهادتین با حرف زدن است، امر به معروف حرف زدن است، نهی از منکر با حرف زدن است، منبر حرف زدن است، حدیث خوانی حرف زدن است، نماز…. حتی در روایت دارد حضرت فرمود: مومن در نماز جماعت مثل حیوان لال نباشد که چون امام جماعت دارد حمد و سوره می‌خواند، چیزی نخواند، نه! یک چیزی بگوید، یک ذکری بگوید که سکوت نباشد، چون سکوت فقط ‌برای حیوان است، الّا یک جایی که سکوت طلاست، اگر حرف زدن نقره باشد، آن یک جا دو جاست. لذا در حرف زدن بنا بگذارد که مالایعنی نباشد، حرف غلط نزند.