qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

خدا به یک آدمی که تازه به تکلیف رسیده و پانزده ساله است و چیزی هم نمی‌داند و به یک پیغمبر هم که به همه چیز احاطه دارد، روزه‌ی یک ماه را واجب کرد یعنی خدا چنین رشدی را در نظر می‌گیرد و می‌داند و به آن علم دارد.چه معنایی دارد! و الا اگر روزه‌ی پیغمبر یک ماه در سال است، روزه ما در سال باید سه روز باشد، اگر مال پیغمبرها باید بیست و چهار ساعت باشد، پس روزه‌ی ما باید شش ساعت باشد. این نگاه چه نگاهی است که برای من یک ماه روزه در هوای داغ در نظر گرفته و از تکلیفش هم کوتاه نمی‌آید، این نگاه خداست! حساب خداست! می‌داند که چه چیزی خلق کرده پس می‌گوید این استعداد دارد،پس من می‌توانم مثل یک پیغمبر روی دوشش بار بگذارم. شما روی خدایی‌اش حساب کن! وقتی می‌فرماید یک ماه روزه بگیر، همان‌طور که شما می‌بینی یک پیغمبر راحت روزه می‌گیرد، در شما وجود شما هم یک توانایی و یک معنویت درنظر می‌گیرد که خیلی راحت یک ماه را روزه بگیری.