qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

گاهی با یک آهنگ کاری می‌کنند که این قسمت فیلم را بپذیری، یک صحنه‌ای درست می‌کند که شما از آن صحنه خوشت می‌آید، حتی با آهنگ حرف می‌زنند، نه که شما فکر کنید آهنگ است نه! بلکه دارد امر باطلش را به صورت صوت منتقل می‌کند؛ لذا می‌بینی آن آدمی که آهنگ گوش می‌کند رقصم هم دارد، خب آهنگ چه ربطی به رقص دارد؟ پس آهنگ زبان دارد زبان مفاهمه دارد یعنی برقص!! در آهنگ یک حالت از خود بی خود شدن است که مغز را قفل می‌کند.فقط شراب نیست که می‌رود سلول‌ها را به هم می‌زند این آهنگ هم یک جور شراب است.