3*مومن باید مواظب خودش باشد واز خودش محافظت کند.باید با خودش شرط کند ویا خودش را توبیخ کند .مومن باید خودش ونفسش رابه خوبیها وادار کند .منتها چیزی که اصل است عنایت پروردگار است.

2*اگر نماز شب میخواهی از خدابخواه، اگر زبان صادق می خواهی که درآن غیبت نباشد از خدابخواه،بگو خدایا این زبان مرا زبان صدق قراربده.خدا غباری از چشم من بردارکه نامحرم را نبیند وزبانم یک کلمه خلاف نگوید.