سوال از عالم

… ادامه نوشته

6*تکبر را کنار بگذاریم و با تواضع زندگی کنیم تا بتوانیم خدا را بندگی کنیم

5*تکبر ،صفت مخصوص خداست و اگر کسی تکبر داشته باشد در مقابل خدا ایستاده است.تکبر با جوهره ی بندگی سازگاری ندارد.