کافر و مومن

… ادامه نوشته

29* نود در صد کار مؤمن انجام شده و ده در صد آن مانده.

معنای مساوی نبودن دو روز مومن

… ادامه نوشته