qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

جمهوری اسلامی

سوال
🔮 تذکر به تراشیدن محاسن و ماهواره داده نمی شود و همچنین در خود جمهوری اسلامی سنت هایی در اثر تقیه متروک شده است. آیا ترس از دشمن یا ناراحتی اطرافیان توجیه مناسبی است برای اینکه حکمی از احکام خدا ، مهجور گذاشته بشود ؟

👇👇👇👇
🔮 جمهوری اسلامی خیلی بتواند کار کند ، موفق شود ، حمایت شود و جلویش نایستند ، همین اسلام است ، همین جمهوری اسلامی است.
یعنی یک محیط اسلامی درست شود ، به اینکه اگر کسی خواست در این حکومت سالم بماند ،بتواند سالم زندگی کند.

⚜️ اینکه کسی را بیاورند که دیگری را در یک مسیری ببرد که آدم خوبی شود ،وظیفه ی جمهوری اسلامی نیست؛ درزمان رسول خدا هم چنین چیزی نبوده است.
این یک مطلب.

🔮 دوم اینکه : نگفتند امر به معروف نهی از منکر ، حکومتی است ؛
⚜️ ( بله )اگر این حکومت چنین کاری را کرد خیلی کار خوبی است ،
ولی تکلیف شخصی است. جزء فروع دین است ؛ همانطور که شما نماز می خوانید تکلیف دارید نهی از منکر کنید.
خب آیا حکومت می گوید نهی از منکر نکن ؟! من خودم دارم نهی از منکر را ترک می کنم.

⚜️ شما زمان شاه نبودید ، زمان شاه که آن اوضاع خاص بود آن عده ای که اهل نهی از منکر بودند ، نهی از منکر می کردند. با اینکه خطر هم بود ، برخورد هم با ایشان میشد.

⚜️ در حالیکه الان حمایت می شود از فردی که عاقلانه و از روی حساب نهی از منکر کند. فضا هم برایش آماده است.

⚜️ لذا این یک امر شخصی است و ما داریم این امر شخصی را گردن حکومت می گذاریم ، می گوییم چرا حکومت چنین کاری را انجام نمی دهد ؟

⚜️ شما وظیفه ی خودت را انجام بده. الان شما راجع به محاسن ، نهی از منکر کن ، بگو این فسق است.
آقایون روی منبرها بگویند ، شما را که دعوت کردند از امام صادق بگویید چرا نمی گویید تراشیدن ریش فسق است و اگر این آقا ریشش را تراشید فاسق است؟!

وقتی که این تعداد گفتند ، سرایت می کند بقیه هم می گویند.

⚜️ بعد هم احتمال تأثیر است اگه دیدید گفتنش دیگر تأثیر ندارد ، برای چه بگویید ؟!
در نهی از منکر گفته شده اگر تأثیر دارد بگویید اگر تأثیر ندارد نگویید.