qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

محبت پدرانه

سوالراه های محبت یک پدر چیست ؟
سه تا چیز را رعایت کند :
اگر قول داد عمل کند
اگر وعده داد ، وفا کند
اگر حرف زد ، راست بگوید.
این بچه مگر آنکه دیگر خباثت داشته باشد ،یا مگر آنکه پدر نتواند این ها را مراعات کند والّا اگر بداند که پدرش وفادار است و اینها را از پدر ببیند محبتش نسبت به پدر زیاد می شود.