qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

خواب دیدن

سوالبرخی نظرشان این است که خواب ،زیاد اعتبار ندارد و برخی برای خواب ،اعتبار زیادی قائل اند مثل اینکه خواب دیدند عالمی برای نماز صبح ایشان را بیدار کرد. آیا این خواب ها خوب است یا نه ؟
در روایت دارد که خواب ،مُبَشرات است. یعنی دلگرمی برای مؤمن است.
حضرت ایت الله خوش وقت، می فرمودند :شما از اینجا که مشهد می روید ،یک جایی استراحت می کنید ،
محل استراحت ،برای شما راحتی است.
خواب هم همین جور است.
درباره ی خواب بد هم حضرت فرمود:شیطان به مؤمن القا می کند ،میخواهد مؤمن را ناراحت کند
پس این جور خواب هایی که آدم می بیند ، معنایش این است که دارد در مسیر ،خوب راه می رود ، مؤيِّد است ، دارد تأیید می شود تا در مسیری که میرود ،محکم باشد.
حالا اگر آدم بیاید با همین خواب بازی کند ، مهم بداند ، یک چیز خاص از آن دربیاورد ،
این خوب نیست.
خواب است دیگر ، بیداری که نیست ؛ حکم شرعی هم به آن بار نیست. اگر خلاف عقل و خلاف شرع نبود ،عیبی ندارد.