qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

ازدواج راه تربیت

سوالآیا ازدواج و زندگی مشترک می تواند بستر تربیتی برای زن و شوهر باشد یا باید پس از تکامل معنوی ، ازدواج کرد ؟
دو سوم دین با ازدواج کامل می شود ، ببینید حوزه با این عظمت ، با این همه احکام ، با این همه عبادات ، یک سوم دین است. همه را پُرپُر هم انجام بدهی ، یک سوم دین است.دو سوم آن در ازدواج است.
اصلا قابل مقایسه نیست.یک رکعت نمازی که آدم متأهل می خواند اصلا قابل مقایسه نیست با نماز مجرد. خدا برکاتش را در آنجا قرار داده. تکامل یعنی چه ؟!
مثلا می گوید وضع مالی مان خوب شود! حضرت فرمود:وضع مالی و اقتصاد در دو چیز است ، ازدواج و عیال. هر کس عیال وار شد ،خدا وضع اقتصادی اش را خوب می کند.این فرد در مجردی مدام می دود مثل فردی که به دنبال سایه اش می دود ، خب چیزی گیرش نمی آید.
ازدواج ، وقتی ازدواج کرد برکات می آید ، عنایات می آید ، وضع مالی اش هم خوب می شود.
اصلا می فهمد ، دونم کار می شود که باید دنبال اقتصاد باشد ، در حالیکه مجرد دنبال این چیزها نیست، می رود آخر شب می آید خانه. وقتی که ازدواج کرد می داند خانه دارد ، می داند سر وقت باید برود ، منظم می شود ، مسئوليت پذیر می شود