qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

دزد بودن فرزند

سوالفرزند ده ساله ای دارند که بی اجازه به جیب پدر و مادر و وسایل خانه ، دست می زند و هر چه دوست دارد برمی دارد و گاهی از مدرسه و بیرون ، وسایل ناشناس می آورد. با این اشکال او چگونه برخورد شود ؟
معلوم است که در خانه ، پدر و مادر ، غلط برخورد کردند. اگر این بچه کلاس اول یا دوم بود ،بله ، ولی این بچه ، ده سالش است. بچه ی ده ساله وقتی چنین کاری می کند به خاطر سخت گیری هایی است که در خانه شده.
حالا راهش هم این است که پدر، او را عهده دار امور خرج منزل قرار دهد ؛ به او پول بدهد بگوید یک هفته خرج منزل با شماست. کارهای خانه با شما ، مادرت پول خواست از شما می گیرد ، من پول خواستم از شما می گیرم. پول یک هفته را به او بدهد.
بعد به او بگوید :نیازهای خودت را هم از روی این پول بردار. ولی برای ما بنویس که چه خرجی کردی. تا یک مقدار، هم عقلش بیاید سر جا ، هم بفهمد مسئوليت دارد ،بعد هم وقتی این ها را در اختیارش گذاشتی ، از او حساب بکش. بگو پول مردم برای مردم است ، جنس مردم برای مردم است.
باید به او فرصت بدهی. خطاب دزد به او نکن ، این بچه ،دزد نیست ، او هیچ کدام از این کارها را به عنوان دزدی انجام نمی دهد. یک رفتار است که منتقل شده ، باید این رفتار را عاقلانه برگرداند.