qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

تراشیدن ریش

سوال: با توجه به این که تراشیدن ریش عادی شده است، ما در برخورد با این همه افراد ریش‌تراشیده چه کنیم؟ نمی‌شود به همه تذکر داد.

پاسخ: یکی از شرائط وجوب نهی از منکر، احتمال تاثیر است؛ اگر احتمال تاثیر نمی‌دهید، واجب نیست.