qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

17* به پدرها توصیه می‌کنم قدری کوچکی کنند، بزرگی نکنند!! گاهی بروید چای درست کنید وقتی بچه ها نشستند بیاورید و از آنها پذیرایی کنید.
یک لیوان آب به بچه بدهید، دودستی هم بدهید و بگویید:بفرما. بچه ای که از پدرش دو دستی آب می گیرد آیا یک دستی پس می‌دهد؟!
قدری خودمان را در معرض مربی بودن قرار بدهیم و تواضع نشان بدهیم.