qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

34* کسی نمی‌تواند این راه را بیاید.
مرد است که می آید و آن هم شیر زن است که این مسیر را قبول می کند و سحر بلند می‌شود، افطاری درست می کند، بچه اش را تر و خشک می کند، شوهرش را تحویل می گیرد.