qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۶*در روایت داریم که طوری نماز بخوانید که زن و بچه هم متوجه شوند و نماز خوان شوند و این هم به یک شکل است. باز هم در این مورد عقل است.