qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۸*گاهی یک علاقه ی کاذب پیداشده و باعث فتنه می شود.خیلی ها خودشان را می خواهند آویزان کنند و یک زندگی را به هم بریزند. هیچ صفایی مثل صفای یک خانواده با زن و بچه ی خودش نیست.