qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۲*همسر از زندگی تو سهم دارد باید از خوشی های زندگی تو استفاده کند. زن هم باید این را مراعات کند. خود را مستقل نکند. زن نباید جامعه الزهرا را جوری نشان بدهد که برای مرد زهر باشد. این درس خواندن او را از زندگی انداخته، نه غذایی پخته است ،نه خانه مرتب است. نه لباس ها مرتب است، و نه بچه ها منظمند. هیچی منظم نیست . ناهار و غذا هم گزارش هفتگی است .در یخچال را که باز می کنید یک مقدار غذا مال چهارشنبه هست ،یک مقدار مال سه شنبه هست و باید همه را مخلوط کنید سر سفره بیاورید . معلوم است که این زندگی دوامی ندارد .دوام نمی آورد.