qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۴*این فرزند کوچک شما است، اگر توانستید یک بار در خانه به احترامش بلند شو! این صحبت را از من بپذیرید . یک بار جلویش برخیز تا در وجودت بشکند آن نفسانیاتی که در درونتان برای شما حقارت پدید آورده است!