qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۱*زن باید با شوهرش یک رنگ باشد. نباید مرد بگوید این زن به درد ما نمی‌خوردو صفا بین آنها نیست. در این صورت زن برای خودش برنامه می ریزد که جدای از مرد باشد چون این زندگی دیگر به درد نمی خورد.