qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۳*دین می‌گوید حجاب! ببین حجاب را یک خانم به لحاظ عقلی نمی‌فهمد، ما هم نمی‌فهمیم. به لحاظ عقلی نمی‌فهمیم چرا حجاب!؟ ولی دین می‌گوید حجاب. در حوزه دین وقتی حجاب آمد و این فرد حجاب را رعایت کرد هم عقلش نورانی می‌شود، هم دینش منور می‌شود و هم امامش با این فرد محجبه کار دارد و راه را به او نشان می‌دهد. اگر او حجابش را درست کرد مطلب بعدی را هم به او می‌گوید. ببینید اگر حجابش را رعایت کرد، خدا اطاعت را هم به او می‌دهد چون این یک قدم را آمده است.