qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۵*غیر از مؤمن را باید در تصویر ذهن‌تان حیوان ببینید! بله بعضی از این افراد بی‌آزارند، مثل گوسفند ببینیم، بعضی از این افراد مثل سگ هستند و بعضی مثل گرگ!!! اما مهم این است که در هر حال حیوان هستند، اگر بیشتر از حیوان فرض کنید؛ اشتباه کرده‌اید، تا بتوانید آن مرحله‌ی کمال را ببینید!
در هر حال شیطان است! و شیطان در واکس زدن ماهر هست و بسیار هنرمندانه چیزی را واکس می زند و آرایش می کند.