qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۱*نفس ما قرار است در اختیار و مطیع خدا باشد .شما نفس را در ذهنتان مانند یک چونه ی نان بربری ببینید که در اول صاف است و بعد به دلایلی تغییر می‌کند.نفس در طول زمان آلوده و خراب می شود.
ما باید یک کاری کنیم این نفس مان، یک نفسی شود که مسئولیت و بار تکالیف خدا را بر عهده بگیرد و آنها را قبول کند .