qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۲۴*مسجد مکانی بالحق است و بازار مکانی بالباطل. چرا؟ چون زمانی که وارد مسجد می‌شوی یک تسبیح برمی‌داری یک مهر یا قرآن یا مفاتیح برمی‌داری، این بالحق است ولی در بازار از اول تا آخر آن، یک چیزی می‌خری و سرگردانی لذا دارد که اَبغض مکان‌ها نزد خدا بازار است و بهترین مکان‌ها نزد او مسجد است چون مسجد بر اساس حق و بازار بر اساس باطل است.