qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۲۷*کسی که با صندلی نماز می خواند باید خیلی زودتر اینکار رامی کرد.
نه اینکه آنقدر فشار به زانوها بیاورد تا مجبور بشود از صندلی استفاده کند این مصلحت است که در این سن پیش بینی کنید. حضرت فرمودند: ما بعد از ۵۰سالگی نماز را نشسته می خوانیم، در این سن دیگر استخوان سازی نداریم.