qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۳۴* موتور گرفته می خواهد خوشگذرانی کند، یک ماه خوش گذرانی می کند، بعد از یک ماه زیر چرخ‌های تریلی است.
زمین خورده، سر تا پایش زخمی شده، صد نفر با بوق‌هایش اذیت شده اند، این چه خوش گذرانی است؟
بلند شده با زن و بچه اش به شمال رفته، وقتی برگشته بچه اش را تو دریا از دست داده، ده دفعه با زنش دعوا کرده، هزارجور اتفاق را پشت سرگذاشته، این خوش گذرانی است؟
شما با این هایی که از شمال می‌آیند مصاحبه کنید، مثلا در چالوس، خوب چه خبر؟ به شما خواهد گفت که اون چیزی که ما می خواستیم این طور نبود.