qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۴۰*آموزه های دینی می گوید زود بخواب “و جعلنا نومکم ثباتا…”، بخواب تا آرامش روحی پیدا کنی.
خدا هیچ وقت نمی گوید آقا الان دیگه وقت خواب نیست بلند شو عبادت کن، بلکه می گویدصبح بلند شو، دو رکعت نماز صبح بخوان چرا؟ چون می‌داند اگر کسی زودتر از همه بلند شد در بازار ۱ تومان از بقیه جلوتر است.