qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۳۹*زن باید بداند که به‌وسیله او این مرد سرپا است و فرزندان از وجود او دارند شکل می‌گیرند و تربیت می‌شوند. این قابلیت را خدا در وجود زن قرار داده است.