qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۴۶*جهاد زن این است که بر اذیت و غیرت شوهرش صبر کند. نیاید بگوید این مرد بد دل است، این بد دل است یعنی چی؟! مرد است، تشخیص دارد می‌دهد، می‌گوید این آقا یک جور دیگر دارد حرف می‌زند، رفتارش را می‌فهمد، به شما می‌گوید مواظب باش. چرا می‌گویی بد دل است!!