qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۴۹*در جریان ازدواج« لتسکنوا الیها »و « مودةً و رحمةً » مطرح است. آسیبهایی که ما به هر نوعی دچارش می شویم، یک ربطش به بی توجهی ما نسبت به خانواده است. زن، وظیفه‌ی زن بودنش را درست انجام نمی‌دهد و مرد هم وظیفه مرد بودنش را؛ طبیعتا فرزندان هم همین‌طور خواهند شد.