qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۵۸*گاهی رشد شما در خوشی است پس خداوند متعال خوشی برایتان قرار می دهد. گاه رشد شما در ناخوشی است و همان را برایتان رقم می زند.گاه فرزندتان از شما حرف شنوی ندارد؛ رشد شما در همین است. اگر قبول داریم خدا عالم، حکیم و قادر است، نباید این مسائل ما را نگران کند.