qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۵۹*آقا یک موقعی پدر باید سر بچه داد بزند. چرا؟ نباید داد زدن را اشکال بگیرید. یک دادزدن خرجش کمتر است تا اینکه این بچه برود و دستگیر بشود. بهتر از این است که او را بگیرند و هفتادو پنج تا شلاق به او بزنند. زن احترام خودش را نگه می دارد. اگر یک زنی است که درست راه می رود باید او را نوازش کرد.