qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۷۸*اصل اول در تربیت رفاقت است. مردها باید با بچه ها حتی دختر هایشان رفیق باشند. رفاقت مرد با بچه ها خیلی مهم است.چون مادر که وظیفه اش را انجام می دهد ؛این رفاقت پدر با بچه هاست که تعیین کننده است. بچه ها اگر ببینند که پدر با آنها خوش رفتار است، احساس بزرگی می کنند. همینطور دایی و عمو اگر با بچه خوش رفتار باشند او بزرگی را در وجودش حس می‌کند.