qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۰۲* گاهی در خانه، دین را نباید با سختی بگویید که بچه ها از دین فراری شوند باید ببینید کجا مفسده به وجود می آید.