qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۰۹* خانم! نگو ای کاش من با این آقا ازدواج نکرده بودم. این بدبختی یک زن است که آمده خودشیرینی کرده و شوهرش را یک جوری معرفی کرده که این شوهرش از سکه افتاده است. کسی که این حرفها را به تو یاد داده، می خواهد تو را از شوهرت جدا کند، بعد مثل یک پارچه ی نجس تو را داخل زباله بیندازد. ولی تو نمی فهمی چه کار دارد می کند.