qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۰۸*آنچه خارج از وجود ماست، از جمله دنیا و اجتماع، با معیارهای خاص خود حرکت می‌کند.
خانواده با معیارهای دیگری شکل می‌گیرد یا از بین می‌رود.
وجود ما هم تابعی از اجتماع، خانواده و خود ماست. کسی که همه وقتش را برای اجتماع یا خانواده و یا خودش صرف کند – چه در امور معنوی، چه در امور دنیایی – می‌سوزد و تلف می‌شود.
خدا این گونه قرار داده است که این سه حلقه با هم پیش برود.