qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۵۳* یک آفت هایی هم نظام دارد، درون نظام یک آدم هایی هستند که گاهی یک جاهایی نفوذ کردند یک خطی را می دهند بعد از پنج سال معلوم می شود این چه خطی را دارد، آنها را هم بایدمواظبت کرد.
گاهی می بینید یک جاسوس می‌آید ده بیست سال تو ارشاد قرار می گیرد یک جهت انحرافی را درست می کندکه نمی شود آن را جمع کرد. همه جور باید پائید.